Sheet music

UPPER VOLTA : Upper Volta National Anthem (1960-1984)
Former National Anthem of Upper Volta

  • Author: Robert Ouédraogo (1922-2002)
  • Composer: Robert Ouédraogo (1922-2002)
  • National Day: December 11 (1958) - Republic Day
  • Buy: